Terug naar Kennisbank

Natuuronderzoek Golfbaan De Hoge Kleij

De KNNV afdeling Amersfoort e.o. heeft in 2020 een uitgebreid natuuronderzoek uitgevoerd op Golfbaan De Hoge Kleij, op uitnodiging van de Natuurcommissie van de golfclub. De vraag was een inventarisatie te maken van wat er aan natuurwaarden op de golfbaan voorkomt in termen van soorten en aantallen.

Er zijn twaalf natuurthema’s onderzocht, en daaraan hebben alle werkgroepen van de KNNV Amersfoort deelgenomen en ook enkele leden die op een specifiek natuurthema deskundig zijn. Ook de geschiedenis van het gebied is uitvoerig beschreven. Ivm corona is alleen in kleine groepen gewerkt.

Het werk van alle betrokkenen heeft geleid tot een mooie lijst van ca. 950 soorten, een lijst die een goed beeld geeft van de soortenrijkdom op de Hoge Kleij. De variatie in biotopen, zoals bos, heideveldjes, grasland en een poel is daar ongetwijfeld debet aan.

De soortenlijst bevat 248 soorten planten, 48 soorten mossen, 36 soorten korstmossen en 101 soorten paddenstoelen. Van de dieren vormden de insecten, zoals te verwachten was, veruit het grootste aandeel met 430 soorten. Verder zijn 66 soorten vogels waargenomen, waarvan 38 broedend, en waren er van de 176 aanwezige nestkastjes er niet minder dan 136 door vogels bewoond (geweest). Er werden 16 zoogdieren aangetroffen, waaronder ree, das, vos, boommarter en 6 verschillende soorten vleermuizen. Tot slot zijn zandhagedis en hazelworm, beide reptielen, en 3 soorten amfibieën, te weten kleine watersalamander, bruine kikker en gewone pad waargenomen.

Met relatief eenvoudige maatregelen zou de biodiversiteit van het gebied nog verder vergroot kunnen worden. Op verzoek van de Natuurcommissie zijn enkele aanbevelingen opgenomen in de verschillende hoofdstukken in het rapport.

KNNV Amersfoort kreeg de kans om een jaar lang allerlei facetten van de natuur op golfbaan De Hoge Kleij te onderzoeken. Qua beleving (een doelstelling van de KNNV) was het een prachtig gebied en is deze doelstelling ruimschoots gehaald. Twee andere doelstellingen van de KNNV zijn kennis vergaren en kennis delen. Gezien de onderzoeksresultaten mogen we daarover ook zeer tevreden zijn.

Met rapport is op 14 april 2021 aangeboden aan de Natuurcommissie bestaande uit Rob Gabriels en Wim Engels, en aan terreinbeheerder Tristan van Dijken, die ook actief bij de inventarisaties betrokken was.

2020, Natuuronderzoek Golfbaan De Hoge Kleij(7 MB)